Verandering is de enige constante

Dit is kenmerkend voor de werkzaamheden van onze Zorggroep in 2018. Door de toenemende druk op de eerstelijn is het de uitdaging – om bij iedere verandering – het draagvlak en de haalbaarheid binnen de praktijken in de gaten te houden. We zijn er dan ook trots op dat we in het afgelopen jaar ondanks de drukte in de praktijken, met elkaar zoveel taken en uitdagingen hebben kunnen aanpakken. 

RCH als netwerkorganisatie

Als Zorggroep zijn we ervan overtuigd dat onze toegevoegde waarde verder reikt dan alleen de aandacht voor de chronische zorg. De chronische zorgprogramma’s zijn de afgelopen jaren doorontwikkeld tot een betrouwbare vorm van patiëntenzorg met veel aandacht voor kwaliteit. Er wordt in toenemende mate een appèl gedaan op de Zorggroep om faciliterend te zijn naar de aangesloten praktijken en ketenpartners. Hierbij gaat het om onderwerpen als informatiemanagement, arbeidsmarktbeleid en stimuleren van samenwerking in de regio. Het is verheugend dat de partijen die van belang zijn elkaar opzoeken en in dialoog zijn. Wij geloven in het uitbouwen en onderhouden van de netwerkstructuur in onze regio.

Verkennen bundeling van bestuurlijke kracht

In de regio bestaat consensus tussen LHV Huisartsenkring Midden-Brabant, Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant en Coöperatie RCH Midden-Brabant (waarvan de Zorggroep onderdeel uitmaakt) om uiteindelijk te komen tot één huisartsenorganisatie. Dat moet een antwoord vormen op de nijpende situatie waarin we nog maar weinig professionals vinden die bestuurlijke verantwoordelijkheden kunnen en willen dragen. De betrokken organisaties hebben in het verslagjaar een begin gemaakt om onder externe procesbegeleiding stappen te zetten die tot het gewenste resultaat moeten leiden. Naast het opvangen van het bestuurlijk “tekort” zijn er ook nog andere doelstellingen om te komen tot één huisartsorganisatie. Genoemd moeten worden; betere integratie van de huisartsen dag- en spoedzorg, één aanspreekpunt voor huisartsen en hun personeel en voor andere stakeholders en tot slot bundeling van krachten ten behoeve van facilitaire ondersteuning van de huisartsvoorziening.

Wij zijn een toonaangevende huisartsenorganisatie, die een hechte eerstelijn in Midden-Brabant vormgeeft.

Angela van Liempd en Theo Bisschops

Raad van Bestuur Zorggroep RCH Midden-Brabant

Hoofdstukken