Kwetsbare ouderen, een zorg voor ons allemaal

De focus van het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen lag in 2018 op kwaliteitsverbetering in de zorg voor kwetsbare ouderen door de (verdere) implementatie van het zorgprogramma bij de huisartsen en hun ketenpartners. Daarnaast zijn meer concrete afspraken gemaakt tussen de regionale partijen die werkzaam zijn voor de doelgroep kwetsbare ouderen. Het succes van zorgprogramma Kwetsbare Ouderen is het werken met vaste contactpersonen per organisatie die elkaar inmiddels goed kennen.
Het hoogtepunt van 2018 was het symposium Ouderenzorg ‘Zorgen voor Morgen’ over (technologische) mogelijkheden thuis. Dit symposium is georganiseerd door o.a. RCH Midden-Brabant en Thebe.

We hebben in 2018 al gerealiseerd:

  • Ondersteuning van de huisartsenpraktijken door praktijkbezoeken, uitwisselingsbijeenkomsten en scholingen.
  • Versterking van de samenwerking met de Specialisten ouderengeneeskunde; Iedere huisartsenpraktijk heeft een vaste Specialist Ouderengeneeskunde als aanspreekpunt.
  • Doorontwikkelingen van de app ZorgbedMB, een digitaal hulpmiddel om vraag naar en aanbod van EerstelijnsVerblijf (ELV) te matchen. Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.
  • In het verlengde van de app zijn afspraken gemaakt over waarneming door een huisartsenpraktijk die in de nabijheid van een EerstelijnsVerblijf (ELV) de zorg door de eigen huisarts tijdelijk kan overnemen.
  • Afstemming ketenzorg Dementie over optimaliseren van de zorgpaden in de regio.

Onze plannen voor 2019 zijn:

  • Borging, optimalisering en doorontwikkeling van het huidige zorgprogramma.
  • Door de inzet van een digitale tool (via VIPLive) werken aan het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners die betrokken zijn bij de kwetsbare ouderen om zodoende veilig informatie uit te wisselen.
  • Scholing dementie wordt nogmaals aangeboden aan meer praktijkondersteuners.
  • Onderzoeken hoe het instrument vroegtijdige zorgplanning (Advance Care Planning) in gezet kan worden om te bereiken dat er vroegtijdig een zorgplan wordt opgesteld voor de kwetsbare oudere.
  • Versterken van wijksamenwerking.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Moniek Gordijn