Het netwerk werkt

Werken aan goede zorg kunnen wij niet alleen. Dat doen wij samen met andere zorg- en welzijnsaanbieders en patiënten. Op regionaal en wijkniveau. De samenwerkingspartners waar we in 2018 het meest intensief hebben samengewerkt zijn in dit artikel toegelicht.

Wijksamenwerking Tilburg-Noord

Al een paar jaar loopt een project in de wijk Tilburg-Noord, waarin aanbieders van zorg en welzijn tot een betere afstemming komen. De kartrekkers van dit project zijn Ellen Struijcken (projectleider) en Frans van Muilwijk (directeur Gezondheidscentum Reeshof). Zij concluderen; ‘De wijk Tilburg Noord wordt gekenmerkt door een ingewikkelde patiëntengroep, een hoge werkdruk en weinig samenwerking in de wijk. Maar dat sinds de invoering van wijkmanagement dat is veranderd. Patiënt en huisarts varen er wel bij en iedereen is enthousiast. Wijkgericht werken heeft zich hier bewezen’.

Als eerste stap heeft Ellen als projectleider een inventarisatie gemaakt van de knelpunten in de wijksamenwerking en die met alle partijen besproken. Vandaaruit zijn meer dan 30 concrete activiteiten in de wijk gedefinieerd. Hierdoor is de huisartsenzorg veel meer in de netwerken terecht gekomen, wat onder meer bijdraagt aan het sneller verwijzen van casuïstiek. Dat voorkomt medicalisering.

Het project is een mooie voorloper van wijkgericht werken onder toekomstige O&I financiering.

Stichting Exploitatie Praktijken (STEP)

In 2017 is de Stichting Exploitatie Praktijken opgericht (STEP).  Door het structurele tekort aan huisartsen-capaciteit in Tilburg-Noord is op verzoek van verzekeraars, huisartsen en gemeente aan STEP gevraagd om in die wijk een nieuwe huisartsenpraktijk te starten. Die praktijk is onder de naam “Huisartsenpraktijk Stokhasselt” in juni 2018 feestelijk geopend en gevestigd in een voormalige pastorie. De praktijk draait goed, maar heeft eind van dit verslagjaar ook al ervaren dat de praktijk bijna vol is. De RCH krijgt signalen dat op meerdere plaatsen in onze regio dergelijke vraagstukken spelen.

hjk

Gemeenten

Afgelopen jaar zijn in overleg met de gemeente Tilburg de volgende initiatieven gestart:

  • Opstellen van een gezamenlijke agenda sociaal en medisch domein.
  • Oriëntatie positieve gezondheid in de regio.
  • Deelname Taskforce kindermishandeling met als doel meer preventie, sneller een effectievere aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik.
  • Implementatie uitgangspunten Toegang Tilburg en overzicht werking toegangsteams in de regio.
  • Ontwikkelingen POH Jeugd en ADHD Jeugd.
Daarnaast vindt er een verkenning plaats hoe wij de overige gemeenten in ons werkgebied in beeld krijgen om ook daar afstemming mogelijk te maken.

hjk

Landelijke contacten

De Zorggroep is lid van de landelijke organisatie InEen. Hier vinden de georganiseerde instituten, zoals zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsdienstenstructuren en EDC`s (eerstelijns diagnostische centra) elkaar om de belangen van de eerstelijn op landelijk niveau te behartigen richting overheid, zorgverzekeraars en andere doelgroepen. Dat gebeurt in toenemende mate in goede afstemming met de LHV. Centrale behartiging van belangen gaat niet alleen over bekostiging, maar ook over zaken als fiscaliteit, arbeidsmarktbeleid, informatietechnologie, kwaliteitsbeleid en goede uitvoeringskaders van de hoofdlijnakkoorden in de zorg. De Zorggroep participeert in een aantal commissies van InEen om te realiseren dat kennis en ervaring ook landelijk gedeeld worden.

hjk

Samenwerking Zorgnetwerk

RCH is betrokken bij de volgende transmurale projecten die vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant zijn geïnitieerd:

  • De opzet van een regionaal ICT-platform.
  • Een haalbaarheidsstudie naar de invoer en het gebruik van een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO).
  • De opstart en realisatie van het multidisciplinair team van het wondexpertisecentrum.
  • Het programma Doorstroom, waarin gewerkt wordt aan het verbeteren van de zorg aan kwetsbare ouderen in de regio, door in te zetten op de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek.
De medisch directeur van de RCH maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van het Zorgnetwerk Midden-Brabant.

hjk

Samenwerking ETZ (Elisabeth-TweestedenZiekenhuis)

Op vele fronten zijn er overlegstructuren met het ziekenhuis in onze regio: het ETZ. Gespreksonderwerpen zijn zinnige en zuinige zorg, acute zorg, zorgverschuiving, locatiediscussie en informatisering. In 2018 is het aantal overlegmomenten tussen huisartsenzorg en ETZ in kaart gebracht. Ook hier proberen we tot een goede afstemming en stroomlijning te komen. Overbodig overleg wordt geschrapt en agenda’s zoveel mogelijk afgestemd en gedeeld waar dat kan.

Ook in Samendraads trekken ETZ en RCH samen op. 

hjk
3423

Samenwerking JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis)

In samenspraak met de huisartsengroep Drunen hebben wij met specialisten en Raad van Bestuur van het JBZ nagedacht over hoe de komende jaren het patiëntenverkeer vanuit Drunen naar Den Bosch effectief en praktisch kan worden georganiseerd. Op een geslaagde bijeenkomst in Drunen is door tientallen betrokken professionals vastgesteld dat we hierin verder samen gaan optrekken.

hjk
3423

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Annemarie Cromwijk

03

Regionale samenwerking

Hoofdstukken