Chronische Zorgprogramma’s: op alle fronten een stijgende lijn

Onze chronische zorgprogramma’s vertonen een zeer stabiel beeld. Inmiddels nemen vrijwel alle praktijken deel aan de zorgpgrogramma’s Astma, COPD, CVRM en Diabetes. De stuwende kracht achter dit mooie resultaat zijn de medewerkers uit de huisartsenpraktijken, die hierin worden begeleid door de RCH-consulenten.
Deze constante factor maakt het mogelijk om als RCH door te ontwikkelen, nieuwe zorgprogramma’s te starten, wijksamenwerking te ondersteunen en dienstverlening op gebied van arbeidsmarktbeleid op te zetten. Voor alle vier de chronische zorgprogramma’s geldt dat de registratie van prestatie-indicatoren voldoet aan de resultaatafspraken met de zorgverzekeraars. Ook komt de nadruk steeds meer te liggen op het bieden van persoonsgerichte zorg. De resultaten van de chronische zorgprogramma’s worden hieronder gepresenteerd.

Foto vlnr: Moniek Gordijn, Marleen Everaars en Renate Verbuyst

Astma: Groei deelnemende prakijken

In 2018 zijn 10 praktijken aangesloten voor deelname aan het zorgprogramma Astma. Hiermee neemt 89% van de huisartsenpraktijken deel aan dit zorgprogramma. Door deze groei is de populatie astmapatiënten beter in beeld gekomen. De patiënt met astma wordt door de praktijkondersteuner begeleid, waarbij het gaat om inhalatietechniek, therapietrouw en leefstijladviezen. De implementatie van het Transmuraal formularium Astma heeft de praktijken inzicht gegeven in het voorschrijfbeleid van astma-medicatie.

"Door de komst van het transmuraal formularium Astma & COPD kom ik bij andere, zeer gebruiksvriendelijke puffers uit, die ik voorheen niet in het vizier had."

Desiree Trommelen, praktijkondersteuner bij o.a. huisartsenpraktijk Loncin in Tilburg

COPD: Toename aantal patiënten

Het aantal mensen met COPD zal in de periode 2015-2040 naar verwachting met 36% zal stijgen (bron; www.volksgezondheidenzorg.info). Met dit gegeven wordt de urgentie van het zorgprogramma COPD nogmaals onderstreept. In 2018 is naast de begeleiding van de praktijken ook Transmuraal formularium COPD geïmplementeerd.

"Hé dokter, “die zuigerkes” zijn wel handig en werken goed!"

Patiënt van Joost Lombarts, huisarts

CVRM: Inzet op benchmarkbijeenkomsten

De afkorting CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management: de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten. In 2018 hebben 20 benchmarkbijeenkomsten over “Nierfalen” plaatsgevonden. In deze bijeenkomsten zijn de resultaten en cijfers van de betrokken huisartsenpraktijken door huisartsen en praktijkondersteuners besproken. Deze bijeenkomsten geven inzicht in de meetresultaten, het wel of niet behalen van de streefwaarden en voorgeschreven medicatie. Dit heeft als doel te leren van elkaar, waardoor tot verbetering van de zorg rond de chronische patiënt wordt gekomen.

CVRM: Inzet op benchmarkbijeenkomsten

Diabetes: Op koers met diabetes

Het zorgprogramma Diabetes heeft al jaren een 100% deelname.
In 2018 zijn de diabetesverpleegkundigen gestart met het voorschrijven van GLP-1. Voorheen mocht dit alleen voorgeschreven worden door de internist. Het jaar 2018 is vooral gebruikt voor de instructie van de diabetesverpleegkundigen en implementatie.
Daarnaast is in 2018 “Keer Diabetes 2 om” van start gegaan. Dit is een multidisciplinair leefstijlprogramma voor diabetespatiënten, gericht op het omkeren van diabetes type 2. In zes maanden werken de deelnemers actief aan een nieuwe leefstijl. Ze krijgen informatie over diabetes type 2 en hoe voeding, beweging en ontspanning ingezet kunnen worden als medicijn. In 2018 zijn 59 deelnemers geselecteerd en gestart.

Foto vlnr: Ceciel Strik, Peet van Mol, Suzanne van Liempt en Yvette van Kooten

Wat hebben we bereikt bij de chronische zorgprogramma’s?

 • Ondersteuning van de deelnemende huisartsenpraktijken door middel van praktijkbezoeken, informatievoorziening, begeleiden gebruik Care2U, begeleiden bij de implementatie van VIPLive en het aanbieden van scholingen.
 • Implementatie van het Transmuraal formularium Astma en het Transmuraal formularium COPD
 • Organiseren van benchmarkbijeenkomst “Nierfalen” voor alle huisartsen en hun praktijkondersteuners.
 • In 2018 is de nieuwe NHG-standaard Diabetes Mellitus 2 uitgekomen. De kaderarts heeft samen met de diabetesverpleegkundige de scholing verzorgd over deze nieuwe standaard.

Onze plannen voor 2019 zijn:

 • Borging en optimalisering van de chronische zorgprogramma’s.
 • Evaluatie van het Transmuraal Formularium Astma en het Transmuraal Formularium COPD.
 • Er wordt een verdiepingsmodule op astma georganiseerd.
 • Scholing over inzet van gepast gebruik van ICS bij COPD-patiënten.
 • Implementatie nieuwe standaard CVRM 2e helft 2019.
 • Continuering benchmarkgesprekken.
 • Aandacht voor doelmatig voorschrijven.
 • Invulling geven aan gecombineerde leefstijlinterventie.
 • Afronding pilot "Persoonsgerichte zorg voor patiënten met multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk".
Zorggroep RCH Midden-Brabant neemt deel aan de Landelijke Benchmark voor zorggroepen om de kwaliteit van de zorgprogramma’s te monitoren en te kunnen vergelijken. Per zorgprogramma registreren we de resultaten op een aantal indicatoren die betrekking hebben op de meetwaarden van de patiënten. Op die manier kunnen de resultaten van de zorggroepen met elkaar worden vergeleken. Op deze pagina zijn onze resultaten per zorgprogramma weergegeven. Bekijk op onze website onze resultaten per zorgprogramma t.o.v. de landelijke gemiddeldes.

Bekijk op de website de algemene resultaten en de benchmark.

 • Start DBC 1-10-2015, 89% huisartsen neemt deel
 • Start DBC per 1-1-2011, 99% huisartsen neemt deel
 • Start DBC per 1-7-2012 (zorgverzekeraar VGZ) en 1-1-2013 (zorgverzekeraar CZ), 99% huisartsen neemt deel
 • Start DBC per 1-7-2012 (zorgverzekeraar VGZ) en 1-1-2013 (zorgverzekeraar CZ), 99% huisartsen neemt deel
 • Start DBC per 1-1-2010, 100% huisartsen neemt deel

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Moniek Gordijn